วัดสระศรี เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุ เป็นโบราณสถานที่มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากวัดตั้งอยู่กลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัยชื่อว่า “ตระพังตระกวน” สิ่งสำคัญของวัดจึงประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงระฆัง วิหาร และโบสถ์กลางน้ำ

เดิมทีมีถนนจรดวิถีถ่องตัดผ่านกลางวัดซึ่งทำลายคุณค่าและเป็นอันตรายต่อโบราณสถาน กรมศิลปากรจึงได้ปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อรักษาโบราณสถานโดยการขุดรื้อถนนออกไปแล้วสร้างถนนเลียบตระพังตระกวนขึ้นแทนเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกาของวัดที่มีระเบียงล้อมรอบ และเชื่อกันว่าเคยมีแถวพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทัย บางครั้งจึงเรียกเจดีย์แบบนี้ว่า “เจดีย์ทรงลังกา”

ส่วนโบสถ์ที่อยู่กลางน้ำก็เป็นความศรัทธาแบบพุทธศาสนาในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมที่เรียกว่า “นทีสีมา” หลักฐานสำคัญจากกรุเจดีย์วัดสระศรีที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ได้แก่ เจดีย์สำริด กรวยชิน กรวยเหล็ก และเจดีย์บุกขนาดเล็กที่ถูกค้นพบภายในกรุของเจดีย์ประธาน

ลิงก์ภาพมุมสูงเสมือนจริง 360 องศา วัดสระศรี

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/watsasi.html

ลิงก์ e-Book วัดสระศรี

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/data-thai.html?layout=edit&id=317

ลิงก์ 12 อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/