วัดสรศักดิ์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศเหนือ ลักษณะเด่นของวัดนี้ก็คือเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีช้างล้อมรอบฐานอยู่จำนวน 24 เชือก ตามความเชื่อที่ว่าช้างเป็นสัตว์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมาตลอดระยะเวลา 5,000 ปี จากข้อความในศิลาจารึกของวัดนี้ได้กล่าวถึงนายอินทสรศักดิ์ไว้ว่าได้ขอพระราชทานที่ดินจากเจ้าเมืองสุโขทัยเพื่อสร้างอารามถวาย ครั้นเมื่อสร้างสำเร็จแล้วจึงให้นิมนต์พระมหาเถรธรรมไตรโลกฯจากตำบลดาวขอนผู้เป็นน้าของออกญาธรรมราชาเจ้าเมืองสุโขทัยมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 1959 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ขณะที่ยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมพระราชมารดาและพระมาตุจฉา (น้า) ที่เมืองสุโขทัย การเสด็จในคราวนี้พระมาตุจฉาได้เสด็จเข้าพำนักยังพระตำหนักหัวสนามเก่าด้านทิศตะวันตกติดกับวัดสรศักดิ์ ความในศิลาจารึกวัดสรศักดิ์ตอนนี้เองที่ช่วยชี้ตำแหน่งของพระตำหนักหรือวังของเจ้านายตลอดจนถึงกษัตริย์ของสุโขทัยว่าควรจะอยู่ตรงบริเวณทิศตะวันตกของวัดสรศักดิ์เหนือศาลตาผาแดง

ลิงก์ภาพมุมสูงเสมือนจริง 360 องศา วัดสรศักดิ์

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/watsorasak.html

ลิงก์ e-Book วัดสรศักดิ์

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/data-thai.html?layout=edit&id=321

ลิงก์ 12 อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/