ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

" ๒๕ ปี ตามรอยเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี "