ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

 Screen Shot 2560 07 11 at 4.21.34 PM 
     สวนพฤกษศาสตร์ตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) เดิมได้จัดตั้งเป็นโครงการวิจัยทดลองปลูกพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ ซ้อนนนทรี ขี้เหล็กจามจุรีเมื่อปี พ.ศ. 2523 และในปี พ.ศ. 2524 ได้จัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์พันธ์ไม้ยางในป่าธรรมชาติต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจัดตั้งเป็นสวนรุกขชาติ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนที่มีสภาพป่าใกล้ตัวเมืองตามนโยบายของกรมป่าไม้และในปี พ.ศ. 2532 ได้รับเปลี่ยนเป็นส่วนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ดงฟ้าห่วน)เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ไม้นานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานและประเภทการใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2547 ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่จึงได้โอนมาสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจนถึงปัจจุบัน
     ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วนเป็นป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเป็นแหล่งอาหารพื้นบ้านของชุมชนโดยรอบป่า ”ดงฟ้าห่วน” จึงหมายความถึงป่าพี่มีเสียงฟ้าร้องอย่างดังกังวาลสะท้อนให้เห็นว่าป่าบริเวณนี้เป็นป่าที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชุมชนมาช้านาน